BACH Advokatpartnerselskab (“Virksomheden”) er forpligtet til at beskytte dit privatliv. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger om dig, som vi kommer i besiddelse af.

I det omfang vi indhenter personoplysninger om dig, vil Virksomheden behandle dem i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personoplysninger, Persondataforordningen.

1. Dataansvar

1.1 BACH Advokatpartnerselskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personop-lysninger. Hvis du har spørgsmål vedrørende Virksomhedens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

BACH Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 35861386
Bredgade 3, 3.
1260 København K
Tlf. +45 33193319
E-mail: info@bach.law

2. Generelle principper for behandling af personoplysninger

2.1 Persondataforordningen giver en ramme for at sikre, at personoplysninger be-handles ordentligt. Virksomheden vil til enhver tid sikre, at personoplysninger:

a) Behandles rimeligt, lovligt og transparent

b) Er passende, relevante og ikke er overdrevne

c) Er nøjagtige og opdaterede – unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger vil blive rettet eller slettet, eller yderligere behandling vil blive suspenderet

d) Ikke gemmes længere end nødvendigt og højst 5 år efter en sags eller forretningsforholdets afslutning

e) Kun behandles til et bestemt, udtrykkeligt og lovligt formål og kun behandles i overensstemmelse med det formål, de er indsamlet til

f) Er sikre

3. Typer af personoplysninger

3.1 Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på en række måder i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan levere rådgivningsydelser som advo-kater, herunder i forbindelse med gennemførelse af anti-hvidvaskprocedure, jf. Hvidvaskloven.

3.2 De personoplysninger, vi indsamler og behandler i forbindelse med vores sagsbehandling som advokater, kan generelt opdeles i følgende kategorier.

3.3 Generelle oplysninger

3.4 Navn, titel, adresse, ægteskabelig status, køn, telefonnummer, bank-oplysninger, forsikringsoplysninger, CPR-nr., kørekort, pas samt enhver anden personoplysning, som advokaten indhenter eller som klienten eller tredjepart giver Virksomheden i dennes egenskab af advokat for klienten.

3.5 Følsomme oplysninger

3.6 Race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biome-triske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbreds-oplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller sek-suelle orientering.

3.7 Således enhver følsom oplysning, der måtte blive betroet Virksomheden i dennes egenskab af advokat for klienten.

4. Vores formål med at behandle dine personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger i forbindelse med et legitimt formål, og generelt behandler vi kun dine personoplysninger, hvis:

a) Du er klient hos os

b) Du er modpart, øvrig part (f.eks. vidne, rådgiver eller lignende) i en sag, som vi rådgiver i eller behandler på vegne af en klient.

c) Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt

d) Behandlingen er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vi eller tredjemand forfølger

e) Behandlingen er nødvendig for vores rådgivning som advokater, eller

f) Du har givet samtykke hertil.

5. Offentliggørelse, overførsel og tilgængeliggørelse af personoplysninger til tredjepart

5.1 Vores offentliggørelse og overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter holdes på et minimum og er betinget af, at der findes et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Vi kan videregive eller stille personoplysninger til rådighed for tredjepart under følgende omstændigheder:

a) Tredjeparter, der udfører tjenesteydelser på vores vegne, fx hosting, it-support, marketingtjenester, administrative tjenester mv. Sådanne tred-jeparter har kun lov til at behandle personoplysningerne i overensstem-melse med vores instruktioner og i henhold til den skriftlige databehand-leraftale indgået mellem Virksomheden og den pågældende tredjepart.

b) For at kunne udøve hverv som advokater, herunder ved at overdrage personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole, banker, forsik-ringsselskaber og lignende.

c) For at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

5.2 Hvis modtageren af personoplysninger befinder sig i et land uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter at have tilvejebragt et tilstræk-keligt overførselsgrundlag, eksempelvis efter at have indgået en skriftlig over-førselsaftale baseret på EU-Kommissionens standardkontraktlige klausuler.

6. Dit samtykke

6.1 Som nævnt ovenfor kan nogle af vores behandlingsaktiviteter være baseret på dit samtykke. I så fald har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

6.2 Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører vi med at behandle dine per-sonoplysninger, medmindre, og i det omfang, den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller krævet i henhold til gældende persondatalovgivning eller andre gældende love og bestemmelser.

6.3 Bemærk venligst, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, før du trak det tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af dit samtykke kan vi muligvis ikke opfylde dine ønsker eller levere vores tjeneste-ydelser til dig.

7. Sikkerhed

7.1 Virksomheden forpligter sig til at have de nødvendige sikkerhedsforanstaltnin-ger på plads til at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, og web-stedet har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og ændring af personoplysninger under vores kontrol.

8. Dine rettigheder

8.1 Med forbehold for advokaters omfattende tavshedspligt og øvrige lovfastsatte undtagelser har du ret til at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden protestere mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, og du har ret til om nødvendigt at rette dine person-oplysninger. Du kan også anmode os om at begrænse behandlingen.

8.2 Vi vil slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse i overensstem-melse med vores slettepolitik.

8.3 For at gøre brug af nogen af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os.

8.4 I forbindelse med sådanne anmodninger bedes du give os de relevante oplys-ninger for, at vi kan håndtere din anmodning, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig. Vi besvarer din anmodning hurtigst mu-ligt og senest inden for en måned.

8.5 Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, skal du være op-mærksom på, at du kan indgive en klage til Datatilsynet.

9. Klager

9.1 Hvis du har nogen klager over behandling af personoplysninger udført af Virk-somheden, er du velkommen til at kontakte os når som helst. Se afsnit 1.

9.2 Vi vil gennemgå og vurdere din klage, og om nødvendigt vil vi kontakte dig for at få yderligere oplysninger.