Tvister, Retssager og Krisehåndtering

BACH har erfarne procedører, der godt forstår, at klienten ofte finder retssagen både langvarig og til tider ubehagelig. Den opbakning og tryghed enhver klient således har brug for under en retssag, er vi i stand til at give, så generne bliver mindst mulige. Vi har set – om ikke alle – så i hvert fald rigtig mange af de danske domstole indefra.

Gode kontrakter (ikke mindst salgs- og leveringsbetingelser) et stærkt værn mod mange kommercielle retssager, men ikke desto mindre oplever de fleste virksomheder fra tid til anden at blive involveret i tvister.

BACH fører både retssager og voldgiftssager for såvel SMV’er som store selskaber. Vi er kompromisløse i vores ærlige rådgivning om fordele og ulemper ved at kaste sig ud i et sådant slagsmål. Vi gør alt for, at det gamle mundheld om, at en retssag altid har to tabere (klienterne grundet udgifterne til sagsførelsen) og to vindere (de medvirkende advokater grundet salæret) ikke passer i vores klienters tilfælde. Vi har blik for at løse tvister på lavest muligt konfliktniveau.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive også om afledte konsekvenser af tvister og kommercielle krisesituationer, herunder pressehåndtering og anden ekstern kommunikation samt myndighedsforhold.

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02


Claes Christensen
cc@bach.law | +45 20 13 77 11


Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.