Travel & Leisure

BACH er blandt landets førende advokatfirmaer med indsigt i rejsebranchen og reglerne om flytransport, herunder rejsendes rettigheder.

BACH er fast advokatforbindelse for flere flyselskaber og varetager deres sager om flypassagerers rettigheder, f.eks. i forbindelse med aflysninger, forsinkelser og andre uregelmæssigheder i flytransporten. Området er omfattet af EU-regulering, som vi kender til bunds tillige med den relaterede praksis fra EU-domstolen. Vi har løbende et 4-cifret antal sager verserende herom på vegne af en række flyselskaber. Mange af sagerne afgøres i retten.

Herudover er BACH rejsebranchens advokatforbindelse, og vi er fast advokat for Danmarks Rejsebureau Forening og en række af foreningens medlemmer. Vi har dyb indsigt i reguleringen af rejsebranchen, herunder lovgivningen om pakkerejser og om rejsegarantifonden. Vi fører regelmæssigt retssager om spørgsmål af principiel betydning for branchen, herunder har vi ført en principiel sag mod Forbrugerombudsmanden om det såkaldte ”agentforbehold”.

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02


Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.