Persondata

BACH Advokater rådgiver om alle forhold vedrørende indhentelse, anvendelse og videregivelse af persondata samt compliance og risikostyring i forhold til gældende regler og lovgivning.

Som konsekvens af, at virksomheders brug af IT udvikler sig med rivende hast, har reglerne om persondatabeskyttelse fået stadigt større betydning og næsten alle virksomheder er derfor nødt til at forholde sig til persondatalovgivningen. Samtidig er EUs persondataforordning nu gældende, hvilket har skærpet reglerne for opbevaring af persondata. De skærpede regler på området og ikke mindst bødestørrelserne betyder, at virksomhederne har behov for at få håndteret de juridiske risici, der er forbundet med brug af persondata og ikke mindst sikre, at virksomhederne implementerer politikker, der sikrer overholdelse af lovgivningen.

BACH Advokaters specialister på området kan blandt andet bistå dig med:

  • Vurdering eller udarbejdelse af samtykke-erklæringer og processer for indhentelse af samtykke
  • Udarbejdelse og implementering af binding corporate rules
  • Behandling af særlige typer data
  • Overførsel af data uden for EU / EØS
  • Persondataretlige udfordringer i forbindelse med outsourcing, cloudløsninger og IT-kontrakter
  • Persondata i forbindelse med virksomhedsoverdragelser
  • Behandling af medarbejderes persondata, overvågning generelt og etablering af whistleblower ordninger
  • Datasikkerhedskrav
  • Anmeldelser og tilladelser til/fra Datatilsynet
  • Klagesager

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.