M&A og Selskabsret

Hos BACH gør vi meget ud af at sætte os ind i vores klienters forretning og rationalet for den pågældende transaktion. Vi rådgiver danske og udenlandske klienter om alle aspekter i relation til køb og salg af virksomheder, herunder transaktionsstruktur, due diligence og forhandling af aftaler samt rådgivning om integration efter transaktionens afslutning. Vi har et stærkt fokus på langsigtede klientrelationer, og vi har et erfarent og sammentømret team, som også rådgiver om alle selskabsretlige forhold, herunder selskabsstruktur, kapitalforhold, fusioner og spaltninger, ejerforhold og generalforsamlingsrelaterede forhold.

Vi har indgående viden om markedstendenser, men vi ved også hvornår skræddersyede løsninger er nødvendige.

Vi gør en dyd ud af at være tilgængelige og yde værdiskabende rådgivning på et omkostningseffektivt grundlag. Vi rådgiver såvel købere som sælgere om køb og salg af virksomheder, og vi har også betydelig indsigt i og erfaring med omstruktureringer og generationsskifte for både ejerledere, P/E-fonde, industrielle og institutionelle aktører.

Kort sagt – du møder altid et erfarent team, som ikke gør tingene mere komplicerede end nødvendigt, og som har fokus på ”bolden”. Vi leverer en kommerciel juridisk løsning, som betyder at rationalet bag transaktionen opfyldes.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.