Konkurrenceret

Konkurrenceretten har i de seneste år fået mere og mere bevågenhed i takt med, at lovgivningen er blevet strammet ved indførelsen af højere bøder og ligefrem fængselsstraf. Samtidig har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens omtale af flere sager øget kendskabet til de grænser, som lovgivningen sætter.

Regulering af konkurrencebegrænsende aftaler er således et temmelig omfattende område, der spænder lige fra de i medierne omtalte store kartelaftaler til små – og måske på overfladen – harmløse bestemmelser om eksklusivitet gemt bort i et sæt salgs- og leveringsbetingelser. Dertil kommer, at virksomheder med såkaldt dominans i markedet kan komme galt af sted, hvis f.eks. deres rabatgivning er skruet sådan sammen, at det i lovens forstand udgør et misbrug, der holder andre fra fadet.

BACH Advokater har falkeøjet til at identificere problemstillingerne, og vi kan hjælpe dig til at styre uden om faldgruberne. Hvad enten du selv ønsker at tilknytte en distributør ved at give vedkommende eneret i eksempelvis Danmark eller selv vil forhandle dig til en sådan ret med din leverandør, er det ganske relevant at få dette skåret rigtigt, hvilket vi kan hjælpe med.

Udarbejdelse af større forretnings set up i form af franchise eller selektiv distribution i kædeformat eller lignende, hvilket ofte omfatter nøje vurderinger af konkurrenceretlige udfordringer, har vi også lang erfaring med og kan derfor udarbejde dem korrekt lige fra begyndelsen.

Endelig fylder konkurrenceretten også en væsentlig del i forbindelse med overdragelse af virksomheder og selskaber, da der i visse tilfælde skal gives tilladelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før de kan tillades. Sådanne fusionsanmeldelser assisterer vi derfor også med, såfremt du står over for et salg eller køb af en virksomhed/selskab. Vores internationale netværk sikrer, at du også er i gode hænder ved behov for sådanne anmeldelser uden for Danmark.

 

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.