Konkurrence- og udbudsret og offentlige kontrakter

Konkurrenceloven er blandt de væsentligste erhvervsregulerende stykker lovgivning, og konkurrenceretten er et område præget af alvorlige sanktioner (bøder og i værste fald fængselsstraf) og væsentlig badwill knyttet til lovovertrædelser.

BACH kan hjælpe jer med at styre uden om faldgruberne. Det gælder for alle typer af konkurrencesager – uanset om det drejer sig om konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominerende stilling eller fusionskontrol i forbindelse med virksomhedstransaktioner. Vi har betydelig erfaring med at repræsentere virksomheder i forbindelse med både myndighedssager og civile søgsmål (retssager) om konkurrenceretlige forhold. Vi repræsenterer også virksomheder i forbindelse med straffesager på konkurrenceområdet.

Herudover rådgiver vi om udbudsret på specialistniveau. Det gælder på ordregiverside, hvor vi rådgiver om indkøbs- og udbudsstrategier, afholdelse af konkrete udbud og – i værste fald – gennemførelse af klagesager. Herudover rådgiver vi virksomheder om deltagelse i udbud; både gennemgang og analyse af udbudsmateriale, udarbejdelse af tilbud og eventuelle klager eller retssager.

Niels Christian Døcker
ncd@bach.law | +45 27 10 04 02


Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.