Immaterialret og Markedsføringsret

Immaterielle rettigheder omfatter blandt andet varemærker, domænenavne, design, brugsmodeller, patenter og ophavsrettigheder. De er ofte af ganske stor betydning for virksomheden, og kan endda være det væsentligste aktiv, da identifikationen af en virksomheds produkter eller virksomheden selv eks. ofte ses at ligge i et stærkt brand.

Ordentlig beskyttelse af virksomhedens varemærker i form af navne og logoer, virksomhedens ophavsrettigheder, design mv. er derfor meget vigtig. Dette omfatter registrering hos myndighederne i Danmark eller udlandet og planlægningen af egentlige strategier for disse rettigheder, så virksomheden opnår den bedst mulige kommercielle udnyttelse.

BACH Advokater kan hjælpe dig med juridisk rådgivning til blandt andet registreringer og licensaftaler til at regulere din virksomheds samarbejde med leverandører eller distributører. Vi har flere års erfaring inden for disse områder og kan derfor sikre dig den rette rådgivning.

Vi har fokus på, at immaterielle rettigheder ofte går hånd i hånd med markedsføringsretten, da en virksomhed skal overholde en god markedsføringsskik, hvilket virksomheden også kan kræve af andre. Dette omfatter stort set alle virksomhedens kommercielle handlinger og særligt adfærden på internettet – ikke mindst de sociale medier – fylder selvsagt mere og mere i disse år. Vi kan derfor sikre, at du enten får stoppet krænkelser af din virksomheds immaterielle rettigheder eller sikrer, at din virksomhed handler inden for lovens til tider diffuse grænser uden, at dette går ud over de kreative tiltag.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.