Generationsskifte

Generationsskifte dækker over mange forskellige forhold, og skal, for at være succesfuldt, startes op i god tid og ske i et komplet samspil mellem mange forskellige juridiske og ikke-juridiske discipliner. I en struktureret proces indgår følgende overvejelser:

Overdragelsesmodeller

Der er forskellige typer af overdragelsesmodeller, som nøje skal overvejes i de konkrete situationer. Overordnet set er der to måder at overdrage en virksomhed på, som har forskellige skattemæssige implikationer (jf. nedenfor). En virksomhed kan overdrages enten ved at sælge aktier/anparter eller ved at sælge de aktiviteter, der er i virksomheden.

Afhængig af virksomhedens karakter, og hvem der overdrages til, kan en kontant købesum suppleres af forskellige modeller.

En model kunne eksempelvis være, at der tages hensyn til, hvorledes virksomheden præsterer efter overdragelsen – en såkaldt earn-out model. Dette bevirker, at køberen af virksomheden har større vished for, hvad det er, han køber.

Der kan ligeledes være scenarier, hvor den oprindelige ejer accepterer at medfinansiere overdragelsen i en årrække ved at fortsætte som ejer. Dette sker typisk ved, at der laves forskellige aktieklasser således, at den oprindelige ejer tildeles særlige aktier. Herefter får den oprindelige ejer del i virksomhedens overskud indtil den aftalte købesum er betalt – kendt som aktieklassemodellen.

Skat

De skattemæssige aspekter af et generationsskifte har en stor betydning i forhold til likviditeten, pris og finansiering.

Det er derfor vigtigt at afdække de skattemæssige muligheder, herunder om et salg kan (og skal) ske skattefrit, om beskatning kan udskydes ved skattemæssig succession, hvor erhververen indtræder i den skattemæssige stilling, eller om overdragelsen udløser beskatning.

Finansiering

Finansieringen af et generationsskifte kommer sædvanligvis fra sælgerfinansiering og bankfinansiering. Banken kræver typisk en vis egenbetaling, ligesom de normalt kræver, at køberen skal tiltræde personlige kautioner for bankens engagement. Sælgerfinansieringen kan komme i mange afskygninger og spænder fra earn-out- og aktieklassemodeller til almindelig familielån, hvor overdragelsen sker mellem familiemedlemmer.

Gaver og lån i familieforhold

Ved generationsskifte i familieforhold kan der opnås en række yderligere fordele. Eksempelvis kan der inden for en nærmere afgrænset personkreds ydes skatte- og afgiftsfri gave, hvis beløbet ligger under nogle nærmere angivne beløbsgrænser. Hvis gaven overstiger beløbsgrænsen, er det i nogle tilfælde at overdrage et større beløb mod betaling af en afgift på 15 % – i andre tilfælde 36,25 %.

Der kan desuden i visse tilfælde ydes rente- og afdragsfrie lån i familieforhold uden skattemæssige konsekvenser. Kombinationen af skatte- og afgiftsfrie gaver samt rente- og afdragsfrie familielån giver i mange tilfælde mulighed for et smidigt generationsskifte.

Fast ejendom

I mange tilfælde skal der ved et generationsskifte tages stilling til, hvad der skal ske med virksomhedens domicil/lejemål. Hvis virksomheden ejer den faste ejendom, kan det overvejes, om ejendommen skal sælges ud af virksomheden, idet prisen for virksomheden ellers kan blive for høj for den nye ejer. Kombineres et salg af ejendommen til den oprindelige ejer med en uopsigelig lejekontrakt, kan ejendommen tillige fungere som en fordelagtigt pensionsopsparing for den ”ældre generation”.

Familieformueret

I forbindelse med et generationsskifte er det vigtigt også at få tilrettelagt de familieformueretlige forhold, idet lovens udgangspunkt sjældent er den optimale løsning. Derfor kan det være en fordel at ændre formuearten ved en ægtepagt og kombinere dette med et testamente. Der er utallige muligheder og lige så mange faldgruber. Hos BACH leder vi dig sikkert igennem de forskellige regler og sikrer det bedste resultat for dig og din virksomhed.