Arv og Testamente

Der findes mange udbredte misforståelser om familie- og arveretlige forhold. De færreste ved eksempelvis reelt, hvem der arver dem, når de dør.
Formuefællesskab
Når man indgår ægteskab i Danmark, har man som udgangspunkt formuefællesskab. Modsat hvad mange tror, betyder det ikke, at man ejer aktiverne sammen og hæfter for hinandens gæld. Derimod gælder der principper om særråden og særhæften. Man råder således som udgangspunkt over de aktiver, man ejer, og hæfter for sin egen gæld (bortset fra skattegæld, hvor ægtefællen kan hæfte). Der, hvor formuefællesskabet har sin virkning, er i tilfælde af skilsmisse eller død, hvor der sker en ligedeling af ægtefællernes nettobodele i form af en såkaldt boslodsudveksling.

Ægtepagt og særeje
Der kan være mange fornuftige årsager til at udarbejde en ægtepagt, hvor man gør et eller flere aktiver, hele formuen eller en brøkdel af formuen til særeje. Der findes flere forskellige former for særeje, der hver især rummer muligheder og begrænsninger. Med særeje kan man f.eks. slippe for at dele et aktiv ved en skilsmisse.

En tredjemand kan desuden have bestemt, at arv eller gave skal være særeje.

Arvens fordeling
Har man ikke oprettet et testamente, fordeles arven efter arveloven, men arveloven giver mulighed for, at man ved testamente kan råde over hele eller store dele af sin formue ved testamente. Hvis man har børn og/eller ægtefælle, kan man råde over 3/4 af sin formue.

Oprettelse af testamente
Ved at oprette et testamente sikres det, at arven tilfalder dem man ønsker. Der er eksempelvis mulighed for en betydelig begrænsning af arven til børn.

Pension
Ved død udbetales pensionsordninger som udgangspunkt til “nærmeste pårørende”. Hvis man ønsker at indsætte en navngiven begunstiget i sin pensionsordning sker dette ved henvendelse til pengeinstitut eller pensionsselskab. I så fald bliver pensionsordningen udbetalt til den begunstigede uden om boet.

Ugifte samlevende
Ugifte samlevende har de seneste år fået en forbedret retsstilling, men det kræver et aktivt tilvalg at sikre hinanden. Dette kan – hvis man har børn sammen eller har boet sammen i mere end to år på dødstidspunktet – ske ved oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvorved man bestemmer, at man i arveretlig henseende vil stilles som om, man er ægtefæller.

BACH Advokater har stor erfaring med planlægning af arv, herunder udarbejdelse af ægtepagter og testamenter. Vi skræddersyr løsninger, der passer til den enkeltes behov.

Lovpligtige Oplysninger

BACH Advokatpartnerselskab er etableret på følgende adresse: Bredgade 3, 3. 1260 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33193319 samt på e-mailadressen info@bach.law.

Vores CVR-nummer er: 35861386.

BACH Advokatpartnerselskab er organiseret som partnerselskab.

BACH Advokatpartnerselskab har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.Alle advokater hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af BACH Advokatpartnerselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. BACH Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos BACH Advokatpartnerselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af BACH Advokatpartnerselskab og/eller utilfredshed med en af BACH Advokatpartnerselskabs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.