Arv og Testamente

Der findes mange udbredte misforståelser om familie- og arveretlige forhold. De færreste ved eksempelvis reelt, hvem der arver dem, når de dør.
Formuefællesskab
Når man indgår ægteskab (eller registreret partnerskab) i Danmark, har man som udgangspunkt formuefællesskab. Modsat hvad mange tror, betyder det ikke, at man ejer aktiverne sammen og hæfter for hinandens gæld. Derimod gælder der principper om særråden og særhæften. Man råder således som udgangspunkt over de aktiver, man ejer, og hæfter for sin egen gæld (bortset fra skattegæld, hvor ægtefællen kan hæfte). Der, hvor formuefællesskabet har sin virkning, er i tilfælde af skilsmisse eller død, hvor der sker en ligedeling af ægtefællernes nettobodele i form af en såkaldt boslodsudveksling.

Ægtepagt og særeje
Det kan af mange årsager være ganske fornuftigt at udarbejde en ægtepagt, hvor man gør et eller flere aktiver, hele formuen eller en brøkdel af formuen til særeje. Der findes flere forskellige former for særeje, der hver især rummer muligheder og begrænsninger. Ved at gøre et aktiv til særeje kan det eksempelvis undtages fra deling i tilfælde af skilsmisse.

En tredjemand kan desuden have bestemt, at arv eller gave skal være særeje.

Arvens fordeling
Hvis man ikke har oprettet testamente, fordeles arven efter arveloven, men arveloven giver mulighed for, at man ved testamente kan råde over hele eller store dele af sin formue ved testamente. Hvis man har børn og/eller ægtefælle, kan man råde over 3/4 af sin formue.

Oprettelse af testamente
Ved at oprette et testamente sikres det, at arven tilfalder dem man ønsker. Der er eksempelvis mulighed for en betydelig begrænsning af arven til børn.

Pension
Ved død udbetales pensionsordninger som udgangspunkt til “nærmeste pårørende”. Hvis man ønsker at indsætte en navngiven begunstiget i sin pensionsordning sker dette ved henvendelse til pengeinstitut eller pensionsselskab. I så fald udbetales pensionsordningen til den begunstigede uden om boet.

Ugifte samlevende
Ugifte samlevende har i de senere fået en forbedret retsstilling, men det kræver et aktivt tilvalg at sikre hinanden. Dette kan – hvis man har børn sammen eller boet sammen i mere end to år på dødstidspunktet – ske ved oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvorved man bestemmer, at man i arveretlig henseende vil stilles som om, man er ægtefæller.

BACH Advokater har stor erfaring med planlægning af arv, herunder udarbejdelse af ægtepagter og testamenter. Vi skræddersyr løsninger, der passer til den enkeltes behov.